Skip survey header

Småländsk julmarknad 3-4 december

Småländsk julmarknad 3-4 december

This question requires a valid email address.
9. Önskar du ställa ut inomhus eller utomhus? *This question is required.
11. Är du i behov av ström framdragen till ytan? 
  *This question is required.
Regler för att medverka på Småländska julmarknaden på Älmhults Handelsplats & Live!

Sortiment
För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare förbehåller vi oss rätten att neka försäljningsplats för produkter som är överrepresenterade. 
Vi erbjuder endast ett begränsat antal utställarplatser.


Anmälan och avtal

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum (30/9-22) och är bindande efter signerad orderbekräftelse av utställaren. Avtal har träffats först när bokning orderbekräftats och försäljningsyta har slutbetalats. Utställaren förbinder sig att vara på plats under hela marknadens öppettider under båda dagarna.

Ersättning

Utställaren ska erlägga en ersättning om 1000 kr inklusive moms satt till 25% per försäljningsyta motsvarande 180x80cm för att få medverka på Julmarknaden. Utöver kostnad för försäljningsyta tillkommer överenskommen tilläggskostnad för eventuellt elbehov. Betalning erläggs via Swish vid angivet datum i avtal.

Avbokning
Vid avbokning från 1/10-22 till 19/11-22  innan debiteras 500 kr ink moms satt till 25%. Därefter debiteras den totala kostnaden motsvarande försäljningsytan. 

Incheckning & Uppackning

Utställaren ska checka in och iordningställa sin försäljningsyta innan Julmarknaden öppnar under någon av de tider som framgår av informationsbrevet som skickas ut efter sista anmälningsdag. Utställaren ska även plocka ned sin försäljningsyta och städa utställarplatsen under någon av de tider som framgår i informationsbrevet.

Försäljningsyta inomhus

På alla försäljningsytor inomhus ingår bord. Stolar finns att hyra vid önskemål för en kostnad på 50kr/stol för lördag & söndag. Utställare accepterar anvisad försäljningsyta i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att försäljningsytan kan ändras fram till marknadens start. Utställare ska ha egen LED-belysning (max 2000 w).Utställaren får inte hantera brandfarliga varor på marknaden. Utställarens användning av eventuell teknisk utrustning måste godkännas av oss i förväg.

Försäljningsyta utomhus
Utställare accepterar anvisad försäljningsyta i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att försäljningsytan kan ändras fram till marknadens start. Utställare meddelar sitt strömbehov i anmälan och är skyldig att medtaga diverse kablar för sitt strömbehov, antal metrar meddelas av arrangör i god tid innan marknadens start. Utställaren får inte hantera brandfarliga varor på marknaden. Utställarens användning av eventuell teknisk utrustning måste godkännas av oss i förväg.

Eget hantverk/produktion

Utställaren ska under marknaden på anvisad plats sälja sina produkter. Utställaren får inte sälja några andra produkter än de angivet vid anmälan. Utställaren får inte bedriva sin försäljning på sådant sätt att det innebär störningar eller olägenheter för andra utställare, besökare eller annan. Det åligger Utställaren att hålla sin egendom i god ordning under marknaden. Utställaren ska vidare hålla sin egendom försäkrad.

Det åligger Utställaren att tillse att Utställaren bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämplig lag, förordningar, andra myndighetsföreskrifter, myndighetskrav etc. samt att Utställaren har de eventuella tillstånd som kan erfordras för Utställarens verksamhet.
                        
För undvikande av missförstånd kan nämnas att vid försäljning av livsmedel står Utställaren själv för nödvändiga tillstånd, eventuell anmälningsplikt och liknande.

Leveranser 

Utställare ansvarar själva för mottagande av leveranser. 

Parkering

Parkering ska ske på utställarparkering som anvisas på plats. Kylbilar ska föranmälas och parkeras på angiven plats. Vid behov av handikappsparkering ska detta anmälas i god tid och kompletteras med kopia av giltigt handikappstillstånd.

Förbehåll

Utställaren ska följa de ordningsregler som uppställs av oss för marknaden. Utställaren åtar sig att följa de regler som framgår av det informationsbrev avseende marknaden som sänds ut till samtliga utställare. Marknaden förbehåller sig rätten att avvisa icke godkända och även i förhand godkända produkter och utställare som marknaden inte betraktar god kvalitet.

Återkoppling vid intresseanmälan
Vi återkopplar inom kort!