Skip survey header

Фиш за проектна идея за включване в Плана за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (целева група 2)

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на одобрената Комуникационна стратегия, неразделна част от Плана за интегрирано развитие на Община Банско (ПИРО) за програмен период 2021-2027 г., (в процес на разработване), е изготвен настоящият "Фиш за проектна идея". Той е конректно разработен за представителите на 
местния бизнес, образователни, социални, здравни, културни, спортни и др. институции, НПО.

Вашите конкретни идеи ще бъдат събрани, обобщени и предложени за обсъждане на предстоящото публично събитие,  което ще бъде анонсирано чрез интернет страницата на Община Банско на следния електронен адрес: https://bansko.bg/bg/.