Skip survey header

Štrukturálne zmeny na trhu práce

Identifikácia respondenta

IČO:
Informácie o spoločnosti
2. Spracoval:
This question requires a valid email address.
Udeľujete týmto súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých vašich osobných údajov uvedených v dotazníku podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), realizátorovi dotazníkového zberu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (IČO: 50027514) na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s realizáciou dotazníkového prieskumu. V rámci vyššie uvedených procesov sa spracovávajú tieto osobné údaje:  e-mail, telefónne číslo.