Skip survey header
Tiếng Việt
[template(

Khảo sát về môi giới khách hàng cá nhân năm 2021 của Asiamoney

Chào mừng!

Mục đích của cuộc khảo sát này là để tìm ra và tán dương những nhà môi giới khách hàng cá nhân (retail broker) giỏi nhất Châu Á ở mỗi thị trường.

Vui lòng bỏ trống những câu hỏi không áp dụng cho bạn.

Vui lòng gửi lại câu trả lời sớm nhất có thể, trễ nhất là ngày 20/08/2021, tính theo giờ địa phương.
Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách của cuộc khảo sát xin vui lòng liên hệ Harris Fan - harris.fan@asiamoney.com

Các câu hỏi về kỹ thuật xin gửi về  data@euromoney.com