Skip survey header

Съвременни модели за успешно управление на училището


Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да ви поканим в професионания форум за директори на училища – членове на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, който огранизираме като част от програмата "Съвременни модели за успешно управление на училището".

Цели на форума:

Професионален форум за директорите на училища-членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата е формат, предназначен както за директори на училища и езикови центрове, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, така и за директори на образователни институции кандидати за членство и партньори. Той има за цел да се превърне в среда за професионална комуникация, споделяне на опит, личностно и кариерно израстване. В рамките на форума се предвиждат различни по тематика и дизайн събития.

Дизайн на програмата:
Съвременни модели за успешно управление на училището е първата програма, с която стартира дейността на форума. Програмата ще се реализира в онлайн среда, чрез шест теми, в тематична и съдържателна обвързаност.

Кратко описание и цели на програмата:
Практически ориентираните онлайн срещи са разработени на базата на постижения на управленските науки и изследвания на съвременните организации в България. Умелото съчетаване на теория и практика е ориентирано към усъвършенстване на управленските модели и инструменти за изграждане и развитие на ефективна култура на училището и решаване на конкретни организационни проблеми, споделяне на добри практики, приобщаване на училищата, към мисията и целите на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Всяка среща съдържа:
* уводно резюме
* основно изложение
* представяне и разискване на практически казуси, данни от изследвания, в контекста на проблематиката, други
* дискусия
* анонс към следващата тема

Срещите се провеждат в ZOOM в рамките на един астрономически час.

Участниците:
* регистрират се в електронна среда чрез специално подготвена покана и формуляр за регистрация
* получават линк и код за достъп
* възможност за персонална консултация, насоки, препоръки
* сертификат за участие

Лекторите:
* подготвят необходимите материали
* провеждат обучението в рамките на уговореното време
* при персонални запитвания, отговарят писмено на въпросите

........................................

ПРОГРАМА

1. Мотивационни фактори, мотивационен потенциал, мотивационен профил.
Дата: 22. април
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Проф. Цветан Давидков

2. Индивидуалните различия на работното място от психологическа гледна точка.
Дата: 27. май
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Доц. Пепа Митева

3. Различните поколения учители в културата на училището. Предизвикателства и решения?
Дата: 9. юни
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Проф. Цветан Давидков

4. Път към успеха на директора – повишаване на личностния стандарт. Какво означава това?
Дата: 23. юни
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Доц. Пепа Митева

5. Организационно лидерство за високи резултати.
Дата: 23. септември
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Проф. Цветан Давидков и Доц. Ия Петкова-Гурбалова

6. Директорът коуч – ясни цели, удовлетвореност, благодарност.
Дата: 27. октомври
Начален час: 16.00 ч.
Времетраене: 1 час
Лектор: Проф. Цветан Давидков