Skip survey header

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem doradców ds. zadłużenia w seminariach „train-the-trainer"

Wstęp

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (DG JUST) Komisji Europejskiej zaprasza potencjalnych doradców ds. zadłużenia do nadsyłania zgłoszeń udziału w serii szkoleń „Train-the-trainer" poświęconych sposobom poprawy jakości usług doradztwa w zakresie zadłużenia dla europejskich gospodarstw domowych.  

Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania i przeprowadzenia szkoleń jest częścią szerszego projektu DG JUST dotyczącego zapewnienia działań mających na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług doradztwa w zakresie zadłużenia dla europejskich gospodarstw domowych.

Głównym adresatem szkoleń są eksperci zajmujący się zadłużeniem konsumentów (np. eksperci w zakresie kredytów konsumenckich lub hipotecznych, eksperci prawni w zakresie niewypłacalności lub zadłużenia konsumenckiego, psychologowie zajmujący się osobami nadmiernie zadłużonymi lub eksperci posiadający podobne doświadczenia w ww. obszarach) lub wykwalifikowani wolontariusze (zajmujący się tymi samymi kwestiami i posiadający podobne doświadczenia), którzy powinni stać się profesjonalnymi doradcami ds. zadłużenia („uczestnicy szkolenia") z krajów, w których doradztwo w zakresie zadłużenia jest sporadyczne lub całkowicie nieistniejące, a liczba doradców ds. zadłużenia jest ograniczona.  Uczestnicy szkolenia powinni pochodzić z Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii i Hiszpanii. Będą oni szkoleni przez doświadczonych doradców ds. zadłużenia („trenerów"), którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Głównym celem szkoleń jest umożliwienie nowym potencjalnym doradcom ds. zadłużenia szkolenia innych ekspertów i przyczynienie się do rozwoju usług doradztwa w zakresie zadłużenia w krajach europejskich.  

Szkolenia online odbędą się w dwóch sesjach. Pierwsza sesja ma odbyć się w kwietniu 2021 r., a druga latem 2021 r. (daty do potwierdzenia). Pierwsza sesja skupi się na faktycznym szkoleniu wybranych wnioskodawców, natomiast podczas drugiej sesji zostanie również podsumowana wiedza nabyta w trakcie pierwszej sesji i ocenie poddane zostaną umiejętności nabyte przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim i w miarę możliwości w języku lokalnym. W każdym przypadku dostępni będą tłumacze online, aby zapewnić dostępność wszystkich dyskusji dla wszystkich uczestników. Ze względu na trwający kryzys zdrowotny związany z COVID-19 szkolenia będą odbywały się online.  

Przyszli doradcy ds. zadłużenia wybrani do udziału w szkoleniach powinni należeć do następujących kategorii usługodawców: organizacje pozarządowe (kościoły, organizacje humanitarne itp.), w tym zarówno organizacje pozarządowe działające na własny rachunek, jak i finansowane przez rządy; organizacje konsumenckie; partnerzy społeczni; władze publiczne (samorządy lokalne, samorządy regionalne, organy władzy publicznej); organizacje finansowane ze środków publicznych, ale niebędące częścią administracji publicznej; specjaliści prywatni. Więcej informacji na temat procesu składania wniosków można znaleźć tutaj

Wnioski należy składać do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.