Skip survey header

Designation of Major Events

Tá athbhreithniú ar bun ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ar liosta d'imeachtaí spóirt agus d'imeachtaí eile a cheart a bheith ainmnithe mar imeachtaí lena mbaineann tábhacht ollmhór leo don tsochaí.  Cuirfidh an tAire fáilte roimh thuairimí maidir leis an liosta reatha agus na moltaí maidir leis na himeachtaí eile a d'fhéadfaí a mheas lena n-ainmniú. Déardaoin an 14 Eanáir 2021 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Faoi rialacha an AE, chun ainmniúchán a fháil ní mór don imeacht ar a laghad 2 de 4 critéar a chomhlíonadh: comhbhá ghinearálta speisialta a bheith ag baint leis do thír;  go dtuigtear go ginearálta go mbaineann tábhacht cultúir ar leith leis do dhaonra na tíre; tá baint ag an bhfoireann náisiúnta leis; nó gur craoladh an t-imeacht go traidisiúnta ar sheirbhís teilifíse saorchraolta lenar bhain ar a laghad 5% de sciar den lucht féachana leis. Is ionann sin agus sciar na ndaoine a bhfuil d'acmhainn acu féachaint ar an imeacht agus a fhéachann ar an imeacht i ndáiríre.

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media is undertaking a review of the list of sporting and other events that should be designated as events of major importance to society.  The Minister welcomes observations on the current list and proposals for other events that could be considered for designation. The closing date for receipt of submissions is Thursday 14th January 2021.

Under EU rules, to achieve a designation the event must satisfy at least 2 of 4 criteria: that it has a special general resonance within a country; it has a generally recognised, distinct cultural importance for the population; there is involvement of the national team; or the event has traditionally been broadcast on free television with at least a 5% audience share. That is the share of people who have the possibility to watch the event that actually watch the event.
 
2. Please tick any events on the current list that you think should be removed and provide an explanation in the associated text box.
2. Cuir tic le haon imeacht ar an liosta reatha ar mhaith leat iad a bheith bainte den liosta agus tabhair míniú ina leith sin sa bhosca téacs ábhartha.
2. Do you have any event(s) in mind that you would like to be considered for designation as free to air?
2. An bhfuil aon imeacht(imeachtaí) agat ar mhian leat go ndéanfaí é (iad) a bhreithniú lena n-ainmniú mar imeachtaí shaorchraolta
2. Please provide details about the first event you have identified for consideration for designation by answering the 4 questions below (you can list up to 4 events in this survey)
Please tick the answers below as appropriate *This question is required.
Space Cell YesNoDon't know
Has the event traditionally been broadcast free to air?
Does the event involve a national team?
Do you have another event you would like to be considered for designation?
2. Tabhair sonraí i dtaobh an chéad imeachta atá aitheanta agat lena ainmniú tríd an 4 cheist thíos a fhreagairt (is féidir leat suas le 4 imeacht a liostáil sa suirbhé seo)
 
Cur tic leis na freagraí thíos mar is cuí *This question is required.
Space Cell Bhí/TáNí raibh/NílNíl a fhios agam
An raibh saorchraoladh á dhéanamh ar an imeacht go dtí seo?
An bhfuil baint ag foireann náisiúnta leis an imeacht?
An bhfuil imeacht eile ann a thaitneodh leat go mbreithneofaí é d'ainmniúchán?
2. Please provide details about the second event you have identified for consideration for designation by answering the 4 questions below.
Please tick the answers below as appropriate
Space Cell YesNoDon't know
Has the event traditionally been broadcast free to air?
Does the event involve a national team?
Do you have another event you would like to be considered for designation
2. Tabhair sonraí i dtaobh an dara imeacht atá aitheanta agat lena n-ainmniú tríd an 4 cheist thíos a fhreagairt.
Cur tic leis na freagraí thíos mar is cuí *This question is required.
Space Cell Bhí/TáNí raibh/NílNíl a fhios agam
An raibh saorchraoladh á dhéanamh ar an imeacht go dtí seo?
An bhfuil baint ag foireann náisiúnta leis an imeacht?
An bhfuil imeacht eile ann a thaitneodh leat go mbreithneofaí é d'ainmniúchán?
2. Please provide details about the third event you have identified for consideration for designation by answering the 4 questions below.
Please tick the answers below as appropriate *This question is required.
Space Cell YesNoDon't know
Has the event traditionally been broadcast free to air?
Does the event involve a national team?
Do you have another event you would like to be considered for designation?
2. Tabhair sonraí i dtaobh an tríú imeacht atá aitheanta agat lena n-ainmniú tríd an 4 cheist thíos a fhreagairt.
 
Cur tic leis na freagraí thíos mar is cuí *This question is required.
Space Cell Bhí/TáNí raibh/NílNíl a fhios agam
An raibh saorchraoladh á dhéanamh ar an imeacht go dtí seo?
An bhfuil baint ag foireann náisiúnta leis an imeacht?
An bhfuil imeacht eile ann a thaitneodh leat go mbreithneofaí é d'ainmniúchán?
2. Please provide details about the fourth event you have identified for consideration for designation by answering the 4 questions below.
Please tick the answers below as appropriate *This question is required.
Space Cell YesNoDon't know
Has the event traditionally been broadcast free to air?
Does the event involve a national team?
2. Tabhair sonraí i dtaobh an ceathrú imeacht atá aitheanta agat lena n-ainmniú tríd an 4 cheist thíos a fhreagairt.
Cur tic leis na freagraí thíos mar is cuí *This question is required.
Space Cell Bhí/TáNí raibh/NílNíl a fhios agam
An raibh saorchraoladh á dhéanamh ar an imeacht go dtí seo?
An bhfuil baint ag foireann náisiúnta leis an imeacht?
Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh sa suirbhé seo. Táimid fíorbhuíoch as d'aiseolas.
Thank you for participating in the survey. Your feedback is appreciated